Nghĩa của từ MTG

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Có thể những người nhân viên mới vô làm thường bối rối trước những chữ cái “MTG” mà những người tiền bối đã viết trên lịch trình. “MTG” là từ viết tắt của Meeting, trong tiếng Nhật là “ミーティング” hoặc “会議”, nghĩa là cuộc họp.
Trong bối cảnh kinh doanh ở công ty Nhật Bản, thường có xu hướng sử dụng từ viết tắt “MTG” cho các cuộc họp thông thường, các cuộc họp định kỳ hoặc các cuộc họp đơn giản.
“MTG” còn có xu hướng được các công ty sử dụng trong ngành CNTT, truyền thông, báo chí và từ này không được sử dụng tại các văn phòng chính phủ.